Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS

Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS

Syfte

Syftet med denna handledarutbildning är att kvalitetshandledarna skall tillägna sig en modell för kvalitets- och kompetensutveckling, samt att få en handlingsberedskap för att bistå enhetschef kring att leda och utveckla kvalitets- och kompetensutvecklingen på den egna arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som har både teoretisk och praktisk kunskap inom vård och omsorg och är intresserade av utvecklingsarbete.

Omfattning

Utbildningens längd kan variera mellan 3 till 4 dagar beroende på kursdeltagarnas tidigare kunskaper och verksamhetens behov. Efter genomförd utbildning kan handledning och/eller uppföljning erbjudas. Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren.

Ur innehållet
 • Introduktion till kvalitetsarbetet
 • Kvalitetsarbete utifrån en pedagogisk modell
 • Kvalitetshandledarrollen
 • Dokumentation av kvalitetsarbete
 • Introduktion – kvalitetsutvecklingsplan
 • Kommunikationsprocessen
 • Att utforma en kvalitetsplan
 • Att utvärdera, lära och förändra omsorgsarbetet
 • Grupper och grupprocesser
 • Handledningsmetodik
 • Anpassning och tillämpning i den egna verksamheten
Arbetsformer

Handledarutbildningen tar sin utgångspunkt i kursdeltagarnas egna yrkeserfarenheter och behov.
Flera olika arbetssätt kommer tilllämpas, föreläsningar, övningar enskilt och i grupp
samt tillämpningsuppgifter kopplade till den egna verksamheten. Utbildningen avslutas
med att kursdeltagarna presenterar sin kvalitetsutvecklingsplan för den egna verksamheten.

Kurslitteratur

Tillhandahålles av kursanordnaren

Kursintyg

Erhålles genomgången utbildning.

Kursansvariga

Föreläsare: Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Till alla kurser
Till startsidan