Utbildning för dokumentationshandledare/ombud

Utbildning för dokumentationshandledare / ombud

Syfte

Syftet med utbildningen är att dokumentationshandledarna och ombud skall tillägna sig arbetsmetoden “Individuellt målstyrt arbete med social dokumentation” och därigenom få en handlingsberedskap att tillsammans med ansvarig chef utbilda och handleda personal i social dokumentation på den egna arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som har både teoretisk och praktisk kunskap inom vård och omsorg och är intresserade av utvecklingsarbete.

Omfattning

Utbildningens längd kan variera mellan 3 och 4 dagar beroende på kursdeltagarnas tidigare kunskaper och verksamhetens behov. Efter genomförd utbildning kan handledning och/eller uppföljning erbjudas.
Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren.

Ur innehållet
 • Introduktion för arbete med social dokumentation
 • Varför/syfte med social dokumentation?
 • Socialt och salutogent innehåll och synsätt
 • Vad är det som skall dokumenteras?
 • Dokumentation i genomförande
 • Arbetsmetoden ”Individuellt målstyrt arbetssätt med social dokumentation”
 • Kommunikation och pedagogik
 • Etiska aspekter på dokumentationen och språkbruk
 • Planeringssamtalet
 • Grupper och grupprocesser
 • Handledningsmetodik
 • Rollen som dokumentationshandledare
 • Lärande,samverkan och aktörer
Arbetsformer

Utbildning tar sin utgångspunkt i kursdeltagarnas egna yrkeserfarenheter och behov. Flera
olika arbetssätt kommer att tillämpas, föreläsningar, övningarsamt tillämpningsuppgifter
kopplade till den egna verksamheten. Utbildningen avslutas med att kursdeltagarna
presenterar sin utbildningsplan/ introduktionsplan för introduktion av social dokumentation
på den egna arbetsplatsen.

Kurslitteratur

Carlsson, T. Nilsson, A. (2011) Social dokumentation
i praktiken, Gothia förlag samt övrigt material som erhålles genom kursanordnaren.

Kursintyg

Erhålles efter genomgången utbildning.

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Tillbaka till alla kurser
Tillbaka till startsidan